Política de privacitat

En compliment del que disposa la normativa espanyola i europea sobre Protecció de dades de caràcter personal, l’informem que el titular d’aquesta web i responsable de l’tractament de les dades personals obtingudes per mitjà de la mateixa és  EULEN Servicios Sociosanitarios, CIF:A79022299, Calle Gobelas 29, 28023 Madrid (en endavant «llardinfantslesmonges.com»).

Recollida i tractament de les seves dades personals

A través d’aquest lloc web es recopilen i tracten dades de caràcter personal, les quals passen a formar part de sistemes d’informació de llardinfantslesmonges.com, i seran tractades amb la finalitat d’atendre i tramitar les diferents consultes, queixes, reclamacions, sol·licituds i altres peticions que es rebin a través de les vies habilitades per a això:

  • Formulari de contacte (Apartat de contacte).

Sent l’aplicació de mesures precontractuals i el consentiment de l’interessat, si escau, les bases jurídiques que legitimen els referits tractaments.

La persona que remeti les seves dades per les vies assenyalades manifesta i garanteix que la totalitat de la informació facilitada és veraç, correcta i completa, es troba actualitzada, i que va referida a la seva persona. No s’admetrà l’enviament de dades personals referides a terceres persones, ni de persones menors d’edat o incapaços.

Conservació de dades

Les dades seran tractades de manera confidencial i sobre els mateixos s’aplicaran mesures tècniques, organitzatives i legals adequades i suficients que garanteixin la privacitat i confidencialitat dels mateixos, així com el correcte exercici dels drets que per llei li corresponen, sense que hagin de ser comunicades a tercers sense la seva autorització expressa, llevat dels casos expressament permesos o exigibles d’acord amb la llei.
llardinfantslesmonges.com conservarà les seves dades durant el temps necessari per poder tramitar i gestionar les peticions rebudes pels usuaris en el formulari.

Drets dels afectats

En qualsevol moment, l’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació a el tractament i portabilitat de les seves dades, així com a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, a les condicions legalment previstes i dirigint-se per escrit a l’formulari de contacte o info@llardinfantslesmonges.com.

llardinfantslesmonges.com es reserva el dret a sol·licitar-li una còpia del seu document nacional d’identitat o document equivalent per poder verificar la seva identitat als efectes anteriors. Així mateix, l’informem igualment que pot efectuar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el cas que consideri que el tractament de les seves dades no és l’adequat.