Projecte Educatiu

Què volem?

El nostre projecte educatiu es fonamenta en una concepció àmplia i inspiradora dels infants.

Partim d’una visió de l’infant ric, que posseeix molts recursos des del seu naixement, que té un potencial extraordinari, que mai deixa de sorprendre’ns, un infant amb capacitat autònoma per construir els seus processos de pensament propis, les seves idees , les seves preguntes i els seus intents de respondre-les; amb un grau d’habilitat molt elevat quan conversa amb adults, amb capacitat d’observar les coses i reconstruir-les.

És una pedagogia activa basada en l’acceptació i el respecte a l’infant  i que té com a funció fonamental entendre i ajudar al nen o nena a desenvolupar-se en totes les seves dimensions. És per això, que  proposem projectar situacions d’aprenentatge que es basen en acollir a l’infant en un context ric, ple de  sensacions i de situacions.  El nostre objectiu és ajudar a descobrir el món de forma autònoma mitjançant la manipulació, la descoberta, l’experimentació, respectant el moment evolutiu de cada infant a través d’unes rutines diàries que vertebren totes les activitats.

La nostra proposta pedagògica tindrà en compte tres aspectes inseparables i complementaris que fan referència a les 3 àrees curriculars: LA VIDA QUOTIDIANA, EL JOC I LA RELACIÓ AMB ELS ALTRES.

Les activitats de la vida quotidiana i els moments de cura seran l’eix central de l’ambient educatiu a la llar d’infants.

A la llar d’infants les estones de vida quotidiana ocupen una gran part del temps i de la vida dels nens i les nenes i són moments que es repeteixen al llarg del dia. A més de cobrir les necessitats bàsiques també obren la porta al món afectiu, cultural i emocional que l’envolta.

El canvi de bolquer, l’hora dels àpats o el descans, representen estones d’aprenentatge de gran importància. Aquests moments de vida quotidiana són essencials per al desenvolupament autònom dels infants. Ells són els protagonistes de la seva pròpia acció i, per tant, són ells els que marquen el ritme del seu procés vital.

Des de la llar acompanyem aquests processos tot respectant els interessos de cada infant, deixant que es desenvolupin al màxim i d’una manera autònoma les seves capacitats. Per això, procurem crear una atmosfera tranquil·la i agradable on, els adults, oferim un espai acollidor i de relació, sense sorolls ni presses, i on es respecta el ritme individual de cada infant.

El joc, a més d’aportar plaer, és una activitat que estimula, engega les habilitats cognitives dels infants i els permet el desenvolupament social i emocional.

Gràcies al joc, els infants desenvolupen la imaginació, la capacitat creativa… El joc és el nucli central del desenvolupament. Mentre juguen, experimenten de manera segura, aprenen sobre tot el que els envolta, resolen conflictes, proven nous desafiaments i conductes, s’adapten a noves situacions… En definitiva, el joc és la seva manera d’aprendre. A més, es desenvolupen les bases de l’aprenentatge, del desenvolupament emocional, social, cognitiu i motriu.

La relació amb els altres: Els infants aprenen a partir de la relació que estableixen amb el seu entorn, amb els adults -tutora, mestres,  directora, cuineres, treballadores- i amb els seus iguals -els altres infants.

Sabem que aquests primers passos són importants en el procés maduratiu de les persones, ja que, durant els primers anys de vida i, a partir de la seva relació amb els altres, les criatures van construint la noció de la seva identitat, van configurant la seva personalitat, aprenent i desenvolupant les seves capacitats intel·lectuals, afectives, motrius i de comunicació. Amb la seva interacció amb la gent del seu entorn, van aprenent també qui són els altres i van aprenent a relacionar-s’hi, a la vegada que van desenvolupant capacitats per anar avançant en el seu procés de socialització.

Les nostres guies teòriques i pràctiques són fonamentades en autors com ara Montessori, Piaget, les germanes Agazzi, Pikler o les experiències de Reggio Emilia (Malaguzzi), sobretot les propostes que es porten a terme a la llar tenen que respectar la individualitat del nen, i tenir present que cada individu es únic i que tenim que oferir a l’infant la possibilitat de que desenvolupi les seves capacitats.

Com ho fem?

Proposem situacions d’aprenentatge amb l’objeciu d’ajudar a descobrir el món de forma autònoma, potenciant la descoberta, manipulant, experimentant, respectant el moment evolutiu de cada infant a través d’unes rutines diàries que vertebren totes les activitats dins l’àmbit de les activitats quotidianes.

A més totes aquestes activitats es troben contextualitzades en centres d’interès o temàtiques, que poden girar al voltant de les festes populars, estacions de l’any, o temes que hagin sorgit espontàniament en el dia a dia a la Llar.

El nostre dia a dia es concreta en dos tipus d’activitats:

Les ACTIVITATS LLIURES: es desenvolupen dins dels ambients i racons preparats per aprendre i conviure, on  els infants investiguen i es manifesten de manera espontània. I en el nostre espai exterior, estructurat en diferents zones pensades totes perquè siguin espais d’autoaprenentatge que permeten el desenvolupament de l’autoestima i  potencien l’esperit explorador dels infants.

Les ACTIVITATS DIRIGIDES: es concreten en propostes, tallers i projectes globals, que ofereixen als infants el descobriment de materials, la presa de decisions davant de diverses situacions i el treball en un grup.

Totes les activitats es basen en espais i materials de qualitat que conformen un entorn acollidor, ple d’estímuls per afavorir el desenvolupament a través de la llibertat del joc i del moviment,  responent a una proposta pedagògica concreta i a les necessitats motrius de cada etapa de creixement. Creiem que tots els moments són educatius i valorem, especialment, aquells dedicats a la socialització, a la convivència, a la transmissió de valors i al tractament de les emocions.

Racons i ambients

Entenem l’ambient com a tercer educador permetent que l’infant investigui i descobreixi gairebé sense intervenció dels adults.

Els ambients i racons són entorns estimulants on els infants es poden moure lliurement, escollir i desenvolupar-se de forma natural en relació als seus interessos i motivacions. Són espais que respecten la diversitat, que tenen en compte en tot moment el ritme individual de cada infant per que sigui viscut com una riquesa per a l’intercanvi i la cooperació. Els infants escullen un o diversos dels racons i ambients proposats a les aules (la cuineta,  la perruqueria, la consulta del metge,  constructors, investigadors, vehicles, biblioteca, disfresses, etc.) a partir del qual, a través del joc simbòlic i del desenvolupament de les activitats proposades, participa activament en la construcció dels seus propis coneixements.

Propostes d’aprenentatge

  • PSICOMOTRICITAT : Volem que els infants per mitjà del moviment, del joc i del seu cos es vagin coneixent millor a si mateixos i al seu entorn més proper. Treballem l’esquema corporal, l’expressió, el ritme, el joc i el moviment. Per assolir aquests objectius posarem els nostres infants davant de diferents situacions i reptes que comportin la superació personal i experimentació a nivell motriu, tan en la proposta d’aprenentatge a l’aula de psicomotricitat, realitzant metodologies com els racons motrius, circuits motrius, contes motors, que es  duran a terme un cop a la setmana, com en els espais del pati pensats específicament per treballar aquests continguts. La pràctica psicomotriu que durem a terme a la llar d’infants, es farà segons la Teoria de Aucouturier.
  • EXPERIMENTACIÓ: L’experimentació i manipulació lliure de diverses tècniques artístiques; fomenta la creativitat i l’expressió lliure, amb la voluntat que cada infant cerqui la seva representació i expressió a través de l’art.
  • MÚSICA: Viure la música des de ben petits constitueix un punt de partida privilegiat en l’educació infantil. Els nens i nenes inicien la descoberta del seu cos, del llenguatge oral, de la dansa, del ritme, del moviment, a través de la música.

Aprenen a sentir, a percebre i, a poc a poc, a expressar- se. D’aquesta manera a la llar intentem aconseguir que els infants rebin una estimulació afectiva única a través de la veu, el moviment i el contacte amb el seu cos, donam als nostres infants la possibilitat d’experimentar amb tot tipus d’instruments.

  • ANGLÈS: L’objectiu principal del projecte d’anglès per aquesta etapa és la familiarització dels alumnes al vocabulari i expressions bàsiques de la vida quotidiana: salutacions i comiats, el temps, els colors, el propi cos, animals. Per mitjà de la nostra titella de ma, Miss Frog, introduïm als més petits en la llengua anglesa, fent que les sessions siguin el més engrescadores possible, utilitzant contes i cançons que treballen tots aquests aspectes.
  • L’HORT: Els alumnes seran protagonistes s i es faran càrrec de l’hort del pati. Participaran en les varies fases, des de la preparació de la terra, la sembra,  el seu manteniment fins a la recol·lecció del fruit. Procés en el que podran apreciar el creixement dels vegetals. L’hort és un excel·lent recurs educatiu que possibilita a l’alumnat diverses experiències en torn al seu medi natural .

Materials

A la Llar d’infants les Monges creiem que tots els elements que envolten als nens formen part del procés  educatiu, per aquest motiu, els materials amb els que intentem treballar són d’origen natural, molts d’ells preparats pel nostre personal o adquirits de forma responsable amb el medi ambient i que transmeten valors positius.

En la mesura del possible fugirem de les joguines i intentem aplicar al joc tots aquells materials de la vida quotidiana  que puguin servir: NATURALS, INESPECÍFICS, DEL QUOTIDIÀ I CULTURALS.

 

Els materials que formen part de la vida quotidiana, per vestir-se, rentar-se, menjar, dormir tenen la característica de ser compartits amb els adults diàriament i la seva manipulació suposa assumir els significats culturals implícits, així com també les vivències personals de les activitats quotidianes. Per això, proveirem a la llar de materials utilitzats dins l’entorn cultural, plats, culleres, nines, pintes, miralls, moneders, clauers, bosses, etc., per oferir-los en una àrea de joc en què la vida quotidiana pugui ser imitada i reinterpretada pels infants. Preferim que els objectes siguin reals i no les seves imitacions reduïdes a una joguina, cosa que facilita una millor adequació a les capacitats motrius dels infants i a la vegada incideix en l’enriquiment del seu joc.

Els materials de l’entorn natural oferiran una gran varietat manipulativa i riquesa sensorial. Despertaran la curiositat i les ganes de manipular i, per tant, crearan actituds positives davant l’aprenentatge en general. El coneixement de les seves característiques sensorials augmentarà l’acció autònoma dels infants sobre el medi. Esporgar les plantes aromàtiques i assecar-les, recollir pinyes, conquilles, pedres, etc., estimularà el coneixement de gustos, de tactes, d’olors i de la diferenciació dels elements naturals en general.

Els materials inespecífics i de recuperació facilitaran que els infants posin a prova les seves capacitats d’experimentar, crear i imaginar. Així capses de cartró, taps de suro, anelles i tubs de mides diferents, robes, fustes, etc. convidaran a l’acció i permetran que els infants construeixin uns espais de joc no determinats pel pes cultural dels objectes concrets.

Els materials específics de l’entorn cultural permetran compartir les formes culturals pròpies del nostre país. Els llibres, els instruments musicals, les eines per realitzar una activitat o un ofici, etc., es podran convertir en un material per enriquir el coneixement dels infants i també per estimular la creativitat, l’expressió oral, musical i plàstica.